Gebruiksvoorwaarden

U wordt verzocht onderstaande informatie zorgvuldig te lezen. Door verder te gaan met deze software stemt u automatisch in met deze voorwaarden.

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze uitgave kan de maker geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele interpretaties, fouten of vergissingen. Wilt u het object verbouwen maak dan vooraf duidelijke afspraken met eigenaar en gemeente. Wij raden aan een bouwprofessional in te huren zoals aannemer en/of constructeur.

Algemene voorwaarden

De software en inhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, presentaties, figuren, beelden en geluid (gezamenlijk de 'Inhoud' genoemd) zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten zijn eigendom van Mega City Design en/of toeleveranciers. Niets uit de Inhoud mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd, opgeslagen dan wel in licentie worden gegeven zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Mega City Design, tenzij anders aangegeven. Wijziging van de Inhoud is uitdrukkelijk verboden.

Wetgeving

Het raadplegen en gebruiken van deze software is onderhevig aan de geldende wetgeving van landelijke, provinciale en lokale overheden.

Geldende wetten / geschillen

Deze algemene voorwaarden en elke andere additionele of aanverwante overeenkomst zullen in elk opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig zijn aan en worden opgesteld conform de Nederlandse wetgeving. Alle geschillen die uit deze algemene voorwaarden voortvloeien, worden onderworpen aan deze rechtspraak. Alle geschillen en claims, met inbegrip van tussentijdse of voorlopige maatregelen, die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden en elke andere additionele of aanverwante overeenkomst, zullen uitsluitend en exclusief worden verwezen naar en worden beoordeeld door de daartoe bevoegde arrondissementsrechtbank in Rotterdam, tenzij verplichte wettelijke bepalingen in Nederland anders voorschrijven.

VIMAQ is een merknaam van Mega City Design